Natronlut / Kalilut

Med tiden tar luten upp koldioxid från luften och bildar karbonat. Karbonaterna ser ut som små snöflingor och kan sätta igen pumpar och doseringsutrustning. Hur snabbt karbonaterna bildas beror på luftgenomströmningen genom lagertanken.

Lut är klassat som R 35, starkt frätande, och lagertankar överstigande 10 m3 skall besiktigas av ackrediterat organ med jämna mellanrum, oftast 6 år. Lagertankar understigande 10 m3 skall även dessa besiktigas men som egenkontroll.

Om lagertanken är av GAP (glasfiberarmerad polyester) löses successivt spärrskiktet upp. Även partiklar från spärrskiktet kan få pumpar och doserutrustning att tätna. Glasfibertankar för lut är viktigt att granska ofta. Om luten når det styrkebärande laminatet (glasfibern) finns risk för att tanken inte går att renovera, dessutom finns det risk för att tanken rämnar.